ورزش قرنیه هنگام خستگی چشم انجام می شود.

در این ورزش، خودکاری را به قدری به چشم خود نزدیک کنید که فقط شبح آن را ببینید و به طور آهسته، خودکار را به عقب بر گردانید، به قدری که دید شما نسبت به خودکار ضعیف شود.

ورزش قرنیه موجب حرکت های فوق العاده در چشم می شود و خستگی آن را برطرف می سازد.

۱+
avatar

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 15