“…«سیرالملوک» در کنار «تاریخ بیهقی» و «قابوسنامه»ی امیر عنصرالمعالی، یکی از سه متن منثور مهم قرن پنجم هجری است.
این کتاب از حیث نوع در دسته‌ی اندرزنامه‌ها و ذیل ادبیات تعلیمی قرار می‌گیرد و در ۵۰ فصل درباره‌ی آیین کشورداری، طریقه‌ی حل‌و‌فصل مسائل مختلف مملکت و ساختار اداری و تشکیلات دیوانی به قلم خواجه نظام‌الملک، وزیر باتدبیری نوشته شده است که ۳۰سال وزارت الب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی، یعنی اداره‌ی امور مملکتی گسترده، از حلب تا کاشغر را در زمانی طولانی بر عهده داشت و چنان‌که خود او می‌گوید: «امروز در هر امری که در اکثر ممالک مشرق و مغرب واقع است حکم می‌باید کرد».
این کتاب از نظر موضوع برای مطالعات تاریخی و درک تاریخ سیاست و کشورداری در ایران بااهمیت و از نظر جایگاه نویسنده‌اش در اشراف به موضوع کم‌نظیر است.
خود او کتابش را چنین توصیف کرده است: «هم پند است و هم حکمت،…‌ از گذشتگان خبر است و از ماندگان سمر است. با این همه درازی مختصر است و شایسته‌ی پادشاهان دادگر.»
نثر این کتاب ساده و زیباست و از شیوه‌ی مألوف نقل حکایت برای بیان مسائل و افکار برخوردار است…”

کتاب «سیرالملوک»(سیاست‌نامه)/ نوشته‌ی خواجه‌ نظام‌الملک/ به تصحیح محمود عابدی/ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ چاپ اول ۱۳۹۸

۲+
avatar

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 27